Enea staje się nowoczesną grupą paliwowo-energetyczną

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Dobre wyniki finansowe po trzech kwartałach 2015 r. potwierdzają mocną pozycję Enei. Pomimo trudnych warunków rynkowych i prawnych, dzięki konsekwentnie prowadzonej restrukturyzacji kosztowej, Grupa do końca września 2015 r. zaoszczędziła 493 mln zł. W III kwartale firma zaktualizowała swoją strategię korporacyjną. W ramach budowania koncernu paliwowo?energetycznego, przejęła kontrolę nad najlepszą polską kopalnią, LW Bogdanka.

Rozwój we wszystkich ogniwach łańcucha wartości

W sierpniu Rada Nadzorcza zaktualizowała strategię Grupy do 2020 r. Aktywna obserwacja otoczenia rynkowego oraz poszukiwanie nowych źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej pozwoliły zdefiniować trzy nowe filary strategii, które pozwolą zwiększyć efektywność działania firmy.

W poprzednich kwartałach wykonaliśmy olbrzymią pracę, dzięki której gruntownie zmieniliśmy organizację. Jesteśmy dzisiaj sprawnym, nowocześnie zarządzanym organizmem biznesowym, który może szybko reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym. Budujemy nowoczesny koncern paliwowo-energetyczny. Zaktualizowana strategia odpowiada nowym wyzwaniom, które przed nami stoją. Zabezpieczenie źródeł paliw dla produkcji energii, inwestycje w obszar innowacji oraz optymalne wykorzystanie naszych zasobów ludzkich to trzy nowe elementy, dzięki którym chcemy być zawsze o krok przed naszymi konkurentami – podkreśla Krzysztof Zamasz, prezes Enei.

Enea zweryfikowała swoje plany inwestycyjne, które w latach 2015-2020 pochłoną ok. 17 mld zł, z czego ok. 9,8 mld zł to nakłady podstawowe związane z inwestycjami w obszarze wytwarzania i dystrybucji, a ok. 6,7 mld zł to środki przeznaczone na akwizycje. W stosunku do perspektywy roku 2013, zmianie uległy głównie inwestycje w zakresie źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych. Obniżono docelowe wolumeny mocy zainstalowanej w tego typu instalacjach o ok. 100 MWe i ok. 500 MWt.

Wzrost wartości przez wdrażanie innowacji

Działalność innowacyjna Enei będzie silnie zorientowana na potrzeby klientów i podnoszenie wewnętrznej efektywności organizacji.

Innowacje w technologiach i sposobach prowadzenia biznesu wymuszają gruntowne zmiany w sposobnie działania firm energetycznych. Jako usługodawcy, konkurujemy już także z podmiotami z innych branż. Klienci oczekują od nas nie tylko produktu podstawowego, jakim jest energia elektryczna, ale również wysokiej jakości obsługi wraz z pakietem dodatkowych korzyści w postaci np. opieki medycznej, usług fachowców czy ubezpieczenia – przekonuje Grzegorz Kinelski, wiceprezes Enei ds. handlowych.

Wyszukiwanie i pozyskiwanie innowacyjnych projektów w Grupie będzie zadaniem nowo powołanego funduszu VC Enea Innovation. Fundusz będzie inwestował w projekty na wczesnych etapach rozwoju (seed i start up). Będzie jednak istniała możliwość doinwestowania najlepszych spółek na etapie ekspansji i rozwoju. Kapitalizacja funduszu wyniesie 50 mln zł, a na każdy projekt będą przeznaczane środki w wysokości od 1 do 5 mln zł. VC Enea Innovation ma 5-letni horyzont inwestycyjny. Nowy podmiot zapewni Enei optymalny dostęp do środków finansowych Unii Europejskiej wspierających innowacje.

VC Enea Innovation to pierwszy w Polsce profesjonalny fundusz typu corporate veture capital. Działa zgodnie z najlepszymi praktykami w obszarze innowacji, które sprawdzają się w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone. Nie ma ograniczeń terytorialnych, ale w sposób szczególny jest zorientowany na krajowe przedsięwzięcia. Fundusz będzie aktywnym inwestorem, wspierającym spółki portfelowe w ich rozwoju – wyjaśnia Paweł Orlof, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych

Enea rozstrzygnęła właśnie pierwszy tego typu konkurs w kraju ENERGIA+ !nnowacje, którego celem był przegląd aktualnie rozwijanych technologii i pozyskanie ich dla Grupy. Do konkursu zgłoszono ponad 30 projektów. Zwycięski projekt dotyczy możliwości zautomatyzowania sposobu prowadzenia inspekcji linii wysokiego napięcia. Obecnie trwają szczegółowe analizy projektu. Ich pomyślne zakończenie i wdrożenie pomysłu zwycięzcy, pozwoli Enei na poprawę niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania kluczowych elementów sieci dystrybucyjnej.

Zabezpieczenie źródła dostaw paliwa węglowego

29 października Enea stała się właścicielem łącznie 66% akcji LW Bogdanka, obejmując tym samym kontrolę operacyjną nad najbardziej efektywną polską kopalnią. Skutecznie przeprowadzone wezwanie, w którym zarówno w roli przejmującego jak i przejmowanego wystąpiły spółki giełdowe z indeksu WIG20, było ważnym wydarzeniem dla całego polskiego rynku.

Pod względem bezpośrednich korzyści, transakcja zakupu Bogdanki może być traktowana jako odpowiednik transakcji finansowej forward, zabezpieczającej zakup paliwa. Bogdanka zapewni Enei atrakcyjny cenowo węgiel, który pod względem technologicznym jest całkowicie dostosowany do spalania w Elektrowni Kozienice. Już wcześniej Lubelski Węgiel był kluczowym dostawcą Enei. W 2014 r. kopalnia dostarczyła ok. 70% całości zapotrzebowania na węgiel Grupy, ale historyczny i prognozowany długoterminowy udział bliższy jest 80%.

Dzięki przejęciu Bogdanki zagwarantowaliśmy naszym jednostkom wytwórczym najtańszy w Polsce węgiel i zabezpieczyliśmy tanie paliwo dla nowych inwestycji energetycznych. Prace przy budowie nowego bloku w Kozienicach osiągnęły już 70% zaawansowania i zgodnie z harmonogramem jednostka zostanie oddana do użytku w II połowie 2017 r. To oznacza, że nasze zapotrzebowanie na węgiel wzrośnie o blisko 1/3 – mówi Dalida Gepfert, wiceprezes Enei ds. finansowych.  Mamy też możliwość zrealizowania szeregu synergii z Bogdanką. Zarówno na poziomie operacyjnym, jak i inwestycyjnym. Wejście Bogdanki do Grupy Enea daje jej gwarancję pewnej przyszłości i dalszego rozwoju ? dodaje Gepfert.

Wyniki finansowe Enei

W okresie styczeń – wrzesień 2015 r. Grupa Enea wypracowała 7.150 mln zł przychodów ze sprzedaży netto. Skonsolidowana EBITDA, po wzroście r/r o 6,1 proc., wyniosła 1.605 mln zł. Zysk netto ukształtował się na zbliżonym poziomie w stosunku do analogicznego okresu ub.r. (wzrost o 0,5%) i wyniósł 838 mln zł.

Po trzech kwartałach 2015 r. najwyższa EBITDA zrealizowana została w segmencie dystrybucji i wyniosła 833 mln zł. Najwyższy przyrost EBITDA – o 155 mln zł, czyli 28,1 proc. – odnotowano w segmencie wytwarzania. Na wyniki obszaru wytwarzania w okresie 9 miesięcy 2014 r. i 2015 r. największy wpływ miały zdarzenia jednorazowe w postaci rozpoznania w II kwartale 2014 r. 257 mln zł i w III kwartale 2015 r. 293 mln zł przychodów z tyt. KDT. Po wyłączeniu wpływu tych zdarzeń EBITDA segmentu wytwarzania wzrosła r/r o 120 mln zł, czyli 40,6 proc. Segment obrotu, odnotowując wzrost o 5,9 proc., wygenerował wynik EBITDA w wysokości 88 mln zł.

W analizowanym okresie, Grupa Enea kontynuowała realizację programu optymalizacji kosztów stałych. W okresie styczeń – wrzesień 2015 r. oszczędności wyniosły 241 mln zł, z czego 124 mln zł w obszarze wytwarzania, a 110 mln zł w segmencie dystrybucji.

W wyniku decyzji Prezesa URE dot. rozliczenia korekty końcowej programu pomocowego, zakończyliśmy wieloletnie spory i rozpoznaliśmy w III kwartale 2015 r. 293 mln zł przychodów z tyt. KDT. Pozyskane środki przeznaczymy na realizację zaplanowanych inwestycji. 2015 r. jest okresem największych wydatków inwestycyjnych w Grupie, które wyniosą 3,6 mld zł. Realizacja tak ambitnego programu CAPEX wiąże się z zadłużaniem Grupy, jednak dla nas zawsze na pierwszym planie jest bezpieczeństwo. Dlatego dokładnie oglądamy każdą złotówkę, zarówno od strony kosztów, jak i wydatków. Na koniec III kwartału wskaźnik dług netto/EBITDA dla Grupy kształtował się na poziomie 0,8 ? to znacznie poniżej średniej dla europejskich spółek energetycznych. Ponadto, od 2014 r. konsekwentnie realizujemy w Grupie program optymalizacji kosztów. W strategii 2014-2020 zakładaliśmy, że w latach 2014?2016 przyniesie on 500 mln zł oszczędności. Już na koniec września br. praktycznie osiągnęliśmy zakładany cel ? zaoszczędziliśmy aż 493 mln zł – komentuje Dalida Gepfert, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail