Grupa TAURON: Ponad 1 mld zł zysku netto po trzech kwartałach 2015 r.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

? Grupa TAURON dobrze radzi sobie w trudnym otoczeniu rynkowym, co potwierdzają wyniki wypracowane po trzech kwartałach tego roku. Konsekwentnie realizowana polityka redukcji kosztów operacyjnych przy jednoczesnym zwiększaniu skali działalności w kluczowych segmentach sprawiają, że nasza sytuacja finansowa jest stabilna. To niezwykle istotne w kontekście wyzwań, jakie stoją przed polską energetyką i Grupą TAURON. Realizujemy ambitny program inwestycyjny i utrzymanie dobrego bilansu i solidnych zysków jest kluczowe. Będziemy w dalszym ciągu koncentrować się na wzmacnianiu wszystkich obszarów działalności przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności ? mówi Jerzy Kurella, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

? Obecność w całym łańcuchu wartości zapewnia Grupie TAURON duży komfort. Sytuacja w poszczególnych obszarach z kwartału na kwartał potrafi zmieniać się dynamicznie, ale Grupa utrzymuje solidne wyniki finansowe. To efekt konserwatywnego podejścia do polityki kosztowej i elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową. Dążymy do tego, aby każdy segment naszej działalności był zyskowny. Co warte pokreślenia, w III kw. wróciliśmy do uzyskiwania dodatnich rentowności w obszarze Wydobycie ? dodaje Anna Striżyk, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

W trzech kwartałach 2015 rlogo_tauron_z_polem_min. Grupa TAURON konsekwentnie powiększała skalę swojej działalności, czego dowodem jest wzrost wolumenów sprzedaży w dwóch kluczowych obszarach: Wytwarzanie i Dystrybucja.

W odpowiedzi na rosnący popyt, Grupa TAURON w ciągu trzech kwartałów wyprodukowała prawie 10 proc. więcej energii niż rok wcześniej, tj. niemal 12,4 TWh (w samym III kw. wzrost wyniósł ponad 20 proc.). To znacznie lepszy rezultat od wyniku na krajowym rynku, na którym produkcja zwiększyła się w tym okresie o 3,5 proc. Tak dobre rezultaty osiągnięte przez TAURON to efekt korzystnych trendów rynkowych oraz przyjętej strategii handlowej.

Również w obszarze Dystrybucja Grupa TAURON odnotowała poprawę, dostarczając klientom 36,7 TWh energii elektrycznej po trzech kwartałach tego roku, czyli o 2,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Jest to efekt poprawiającej się sytuacji gospodarczej Polski i wzrostu produkcji w energochłonnych sektorach gospodarki, w tym m.in. w przemyśle hutniczym i wydobywczym. Jednocześnie Grupa TAURON zwiększyła liczbę klientów w tym obszarze o około 35 tysięcy.

Od początku roku do końca września 2015 r. Grupa TAURON wyprodukowała blisko 3,5 mln ton węgla handlowego, a sprzedała ok. 3,7 mln ton. Wyższy wolumen sprzedaży w relacji do wolumenu produkcji wynika ze sprzedaży zapasów węgla.

EBITDA i zysk netto

Dzięki poprawie przychodów i obniżeniu kosztów działalności Grupie TAURON udało się poprawić zyskowność segmentów Wytwarzanie (wzrost o 5,6 proc. do 564 mln zł EBITDA) i Dystrybucja (wzrost o 3,5 proc. do 1,84 mld zł EBITDA) w okresie I-III kw. 2015 r. Częściowo te wzrosty zostały skonsumowane przez niższe wyniki w segmencie Sprzedaż (spadek o 9,9 proc. do 451,9 mln zł EBITDA) oraz Wydobyciu (spadek do -23,2 mln zł EBITDA wobec 83,6 mln zł). W rezultacie w trzech kwartałach 2015 r. Grupa odnotowała EBITDA na poziomie 2,84 mld zł.

Poziom zysku EBITDA w obszarze Wytwarzanie wzrósł w okresie trzech kwartałów o prawie 6 proc. dzięki rosnącym wolumenom sprzedaży oraz wyższym marżom na sprzedaży energii. Jednocześnie Grupa obniżyła koszty stałe w tym segmencie, głównie amortyzację, koszty pracy oraz remontów. Najbardziej znaczący dla działalności Grupy Obszar Dystrybucja, wygenerował ok. 65 proc. EBITDA uzyskując poziom 1,84 mld zł w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. (wzrost o 3,5 proc.).

– Nasze działania nastawione na poprawę efektywności i kontrolę kosztów przynoszą oczekiwane skutki, czego odzwierciedleniem jest znacząca poprawa zyskowności w trzecim kwartale. Wzrost zysku dla akcjonariuszy jednostki dominującej w tym okresie o ponad 12 proc. był możliwy dzięki obniżeniu kosztów o 1,9 proc., a także dzięki naszej strategii zwiększania udziału tych akcjonariuszy w zyskach – powiedziała Anna Striżyk.

W trzecim kwartale zysk EBITDA Grupy TAURON wzrósł o 1,4 proc. do 933,2 mln zł, głównie za sprawą ponad dwukrotnego wzrostu zyskowności w obszarze Wydobycie do 134,7 mln zł oraz poprawy wyniku w obszarze Sprzedaż do 116,8 mln zł.

Za sprawą znaczącej poprawy rentowności w trzecim kwartale, a także dzięki wyższym przychodom finansowym i niższemu podatkowi w I-III kw. zysk netto Grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 2,7 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym i przekroczył 1,07 mld zł, a marża netto wzrosła do poziomu 7,9 proc. W samym trzecim kwartale zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej był wyższy o 12,4 proc. i wyniósł 358,1 mln zł.

 

Inwestycje i zadłużenie

W I-III kw. 2015 r. Grupa TAURON kontynuowała realizację strategicznych projektów, w szczególności w moce wytwórcze i modernizację infrastruktury dystrybucyjnej. Nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 2,78 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 38 proc. w stosunku do I-III kw. 2014 r.

? Myśląc długoterminowo o rozwoju Grupy TAURON oraz o bezpieczeństwie energetycznym konsekwentnie inwestujemy w nowe moce wytwórcze i poprawę jakości infrastruktury dystrybucyjnej. Projekty modernizacyjne w elektrowniach Jaworzno III oraz Łagisza są już na ukończeniu, a prace przy budowie bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III są zaawansowane już w 11 proc. ? komentuje Jerzy Kurella.

Planowane całkowite nakłady na budowę bloku 910 MW wyniosą ok. 6,2 mld zł. Blok zostanie przekazany do eksploatacji w 2019 r. i będzie produkował ok. 6 TWh energii elektrycznej rocznie.

Trzeci kwartał był także czasem intensywnych prac nad refinansowaniem zadłużenia, co powinno niebawem zaowocować podpisaniem z bankami nowej umowy dotyczącej finansowania Grupy TAURON. Na koniec września wskaźnik długu netto do EBITDA kształtował się na bezpiecznym poziomie wynoszącym 1,97.

Najważniejsze dane finansowe  (wszystkie dane za I-III kwartały 2015 r.):

  • Przychody ze sprzedaży wyniosły 13,6 mld zł
  • EBITDA osiągnęła 2,8 mld zł, marża EBITDA wyniosła 20,8 proc.
  • Wzrost zysku netto do ponad 1 mld zł, poprawa marży netto do 7,9 proc.
  • Znacząca poprawa wolumenów i zyskowności w obszarze Wydobycie w III kw.
  • Największy wpływ na wyniki miały obszary: Dystrybucja (EBITDA 1,84 mld zł), Wytwarzanie (EBITDA 564 mln zł) i Sprzedaż (EBITDA 452 mln zł)
  • Nakłady inwestycyjne osiągnęły 2,78 mld zł. Największy CAPEX zrealizowano w obszarach Wytwarzanie (1,41 mld zł) i Dystrybucja (1,13 mld zł)

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail