Grupa Energa po trzech kwartałach: wzrost w dystrybucji i dalszy rozwój OZE

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

W pierwszych trzech kwartałach Grupa Energa osiągnęła przychody na poziomie 8,0 mld zł i wypracowała 1,7 mld zł EBITDA. W kluczowym dla Grupy Segmencie Dystrybucji EBITDA wzrosła o 15 proc. Spółka rozpoczyna Program Poprawy Efektywności, który do 2018 roku ma przynieść 250 mln zł dodatkowego zysku EBITDA.  Grupa Energa w trakcie trzech kwartałów 2015 roku wypracowała 8,0 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 2 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. EBITDA wyniosła 1,7 mld zł wobec 1,8 mld zł w trzech kwartałach 2014 roku, zysk netto wyniósł 703 mln zł i był o 15 proc. niższy niż w analogicznym okresie roku 2014.  

Na wyniki trzech kwartałów największy wpływ miały:
* Poprawa wyników w Segmencie Dystrybucji, na co wpływ miały: wyższe zapotrzebowanie na energię, niższy poziom strat sieciowych i wyższe przychody z opłat przyłączeniowych.
* Spadek EBITDA w Segmencie Wytwarzanie, spowodowany głównie skrajnie trudnymi warunkami hydrologicznymi, czynnikami rynkowymi i mniejszą produkcją związaną z remontem jednego z bloków w Elektrowni Ostrołęka (3. kwartał) oraz mniejszym zapotrzebowaniem na pracę w wymuszeniu.

– Minione trzy kwartały to dla nas okres poprawy jakości biznesu i rozwoju projektów OZE. Mimo trudnych warunków rynkowych poprawiliśmy wyniki w obszarze dystrybucji, który odpowiada za największą część naszych zysków. W ostatnich miesiącach sfinalizowaliśmy projekt budowy drugiej farmy fotowoltaicznej ? to największa elektrownia fotowoltaiczna w Polsce. Trwają prace związane z budową farmy wiatrowej Parsówek, a w przygotowaniu są kolejne 2 projekty wiatrowe. Do 2020 roku chcemy znacząco zwiększyć udział OZE w posiadanych mocach
wytwórczych –  mówi  Andrzej Tersa,  Prezes Zarządu Energa SA.

 Program Poprawy Efektywności jako jedno z nowych źródeł poprawy wyników Grupy   

Spółka w celu poprawy wyników w kolejnych okresach wdraża Program Poprawy Efektywności, który w 2018 roku ma przynieść ok. 250 mln zł dodatkowego zysku EBITDA. Program zostanie zrealizowany dzięki inicjatywom jakościowym, przychodowym oraz kosztowym. Energa będzie pracowała m.in. nad wzrostem efektywności handlowej, optymalizacją zarządzania majątkiem, a podjęte działania pozwolą na określenie dodatkowego potencjału wzrostu przychodów.
– Zakładamy, że Program Poprawy Efektywności już w pierwszym roku będzie miał pozytywny wpływ na nasze wyniki finansowe, natomiast największe efekty zostaną osiągnięte w 2018 roku. Odchodzimy od prostego szukania oszczędności ? będziemy koncentrować się na wieloaspektowej poprawie efektywności funkcjonowania wszystkich
segmentów biznesowych Grupy ?  mówi  Jolanta Szydłowska , Wiceprezes Energa SA ds. Korporacyjnych.
Wyniki po trzech kwartałach w poszczególnych segmentach

Kluczowy dla Energi  Segment Dystrybucji  zanotował poprawę wyników ? EBITDA była wyższa o 15 proc. i wyniosła 1,3 mld zł, co stanowi ok. 78 proc. EBITDA całej Grupy, zysk netto w tym obszarze poprawił się o 28 proc. i wyniósł 564 mln zł. Lepsze wyniki to przede wszystkim efekt wzrostu wolumenu dystrybuowanej energii i stawki sprzedaży usług dystrybucyjnych. Wzrost zysku nastąpił także dzięki niższemu poziomowi strat sieciowych, które przełożyły się na niższy koszt zakupu energii na ich pokrycie. Istotnie wyższe były również przychody z tytułu opłat przyłączeniowych, co wynika głównie ze wzrostu liczby przyłączanych farm wiatrowych, a także podstacji trakcyjnych dla pociągów Pendolino.

Negatywny wpływ na wyniki Grupy w trzech kwartałach tego roku miał Segment Wytwarzanie . W pierwszych 9-ciu miesiącach roku przychody w tym obszarze były o 20 proc. niższe i wyniosły 1,1 mld zł. EBITDA wyniosła 295 mln zł wobec 528 mln w ubiegłym roku, a zysk netto to 98 mln zł. Pogorszenie wyników w wytwarzaniu spowodowane było głównie czynnikami rynkowymi, skrajnie trudnymi warunkami hydrologicznymi spowodowanymi letnią suszą, remontem jednego z bloków w Elektrowni w Ostrołęce oraz mniejszym zapotrzebowaniem na pracę w wymuszeniu tej elektrowni.
W  Segmencie Sprzedaży  Grupa odnotowała niższą rentowność ? EBITDA wyniosła 116 mln zł wobec 149 mln zł w zeszłym roku. Przychody utrzymane zostały natomiast na stabilnym poziomie i wyniosły 4,2 mld zł. Pogorszenie wyników jest efektem niższej marży na energii elektrycznej (koszty zakupu energii elektrycznej rosły szybciej niż
średnie ceny sprzedaży) oraz zdarzeniem o charakterze jednorazowym w roku 2014 (zostały wówczas rozwiązane rezerwy restrukturyzacyjne, co poprawiło wynik 2014 roku).

Trudne warunki i czynniki rynkowe wpłynęły na niższą produkcję energii

Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w Grupie Energa wyniosła 1,4 GWe, w tym OZE to 0,56 GWe. Grupa wytworzyła 3,2 TWh energii elektrycznej brutto, wobec 3,8 TWh energii wygenerowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek wynika głównie z mniejszej produkcji w Elektrowni w Ostrołęce. Było to związane z
niższym zapotrzebowaniem na pracę tej elektrowni na rzecz Operatora Sieci Przesyłowej oraz remontem kapitalnym jednego z bloków w 3. kwartale. Produkcja z OZE w trzech kwartałach 2015 roku była o 5 proc. niższa. To głównie wynik skrajnie trudnych warunków hydrologicznych w miesiącach letnich. Dzięki większej wietrzności oraz dodatkowej produkcji z nowej farmy wiatrowej Myślino o 27 proc. wzrosła produkcja energii w elektrowniach wiatrowych. Do produkcji 2015 roku zaliczono energię wygenerowaną w farmie fotowoltaicznej wybudowanej w zeszłym roku.
Wolumen energii elektrycznej przesyłanej przez Energa-Operator był o 3 proc. wyższy niż w ubiegłym roku i wyniósł ponad 16 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wzrosła o 2 proc. do 12,3 TWh, natomiast ilość energii sprzedanej na rynku hurtowym wyniosła 6,5 TWh i była o 10 proc. niższa.  Więcej inwestycji w przyłączenia i dostosowanie do wymogów środowiskowych  Wydatki inwestycyjne w 9-ciu miesiącach 2015 roku wyniosły 997 mln zł, z czego 719 mln zł w Segmencie Dystrybucji. To o 40 proc. więcej niż w tym samym okresie 2014 roku.  A w szczególności:
* przyłączono 23,9 tys. nowych klientów,
* wybudowano i zmodernizowano 2 715 km linii średniego oraz niskiego
napięcia,
* przyłączono do sieci 492 MW nowych źródeł.

W Segmencie Wytwarzanie nakłady inwestycyjne wyniosły 245 mln zł i dotyczyły m.in. zadań związanych z dostosowaniem urządzeń Elektrowni B w Ostrołęce do wymogów środowiskowych. Wydatki inwestycyjne związane
były także z projektami rozwoju mocy wytwórczych w OZE: trwającą budową farmy wiatrowej Parsówek o mocy 26 MW oraz zakończonej w drugiej połowie października budową elektrowni fotowoltaicznej Czernikowo o mocy 4 MW.
Energa liderem w obszarze energetyki słonecznej w Polsce  Pod koniec października Energa uruchomiła największą farmę fotowoltaiczną w Polsce. Należąca do Grupy elektrownia fotowoltaiczna w Czernikowie ma moc 4 MW i jest elementem innowacyjnego projektu Smart Toruń. To pilotażowy program wdrożenia inteligentnych sieci energetycznych przez Grupę Energa, obejmujący modernizację sieci dystrybucyjnej, wytwarzanie energii w źródłach odnawialnych, inteligentne oświetlenie uliczne oraz elementy zarządzania popytem przy udziale klientów.
Roczna produkcja energii elektrycznej w Czernikowie jest szacowana na poziomie 3 500 MWh, co wystarczy na pokrycie zapotrzebowania ok. 1 600 gospodarstw domowych. Instalacja składa się z blisko 16 tys. paneli ?
każdy o mocy 240 W.   Dzięki budowie kolejnej inwestycji w OZE spółka wpisuje się w globalny trend rozwijania innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku. Energa w ramach realizacji swojej strategii zakłada istotne
zwiększenie udziału OZE w posiadanych mocach wytwórczych przed 2020 rokiem.

Wyniki za sam trzeci kwartał 2015   

Konsensus PAP zakładał wypracowanie przez Grupę w 3. kwartale przychodów na poziomie 2,5 mld zł, EBITDA w wysokości 498 mln zł i zysku netto 171 mln zł, co pozwala uznać wyniki za zgodne z oczekiwaniami analityków. Przychody utrzymane zostały na zeszłorocznym poziomie i wyniosły 2,5 mld zł. Wypracowana EBITDA to 499 mln zł w porównaniu do 551 mln zł wypracowanych w 3. kwartale 2014 roku. Zysk netto to 168 mln zł wobec wyniku 218 mln zł odnotowanego w 3. kwartale 2014 roku. Grupa poprawiła wyniki w Segmencie Dystrybucji, gdzie EBITDA była wyższa o 9 proc. w porównaniu do zeszłego roku.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail