Umiarkowany optymizm polskich przedsiębiorców

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Według badania ankietowego, przeprowadzonego w grudniu przez BCC wśród menedżerów i właścicieli firm z całego kraju, ponad cztery piąte z nich ocenia pozytywnie sytuację swojej firmy.  Niecałe 40 procent ankietowanych przewiduje też  poprawę swojej sytuacji finansowej w 2016 roku, a ponad 60 procent planuje wzrost wynagrodzeń.

Niezmiennie, od lat firmy inwestują głównie z własnych pieniędzy ? w obecnej edycji badania zadeklarowało tak ponad 52% podmiotów. Z kredytu zamierza skorzystać 28,6% firm, a finansować rozwój poprzez środki europejskie ? 13,6%.

Największymi problemami dla przedsiębiorstw w ubiegłym roku były: trudności z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (16,7%), wysoka presja konkurencyjna na ceny i w rezultacie niskie marże zysku (14,7%), nadmierna biurokracja (14,4%), wysokie obciążenia podatkowe i para-podatkowe (12,8%), konkurencja ze strony szarej strefy (11,9%), relacja kursu złotego do innych walut (8,0%) czy niesprawność polskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawach gospodarczych (7,7%). Dodatkowo, przedsiębiorcy wskazywali na powtarzające się kontrole US i UKS, konkurencję ze strony firm państwowych, czy ?pogardę dla prawa po stronie decydentów i pracowników administracji?.

Mniej badanych przedsiębiorców niż w ubiegłym roku (38,1% wobec 50,7%) uważa, że
sytuacja finansowa ich firm w nowym roku poprawi się. Zdaniem 40,5% pozostanie ona
taka sama jak w 2015 r., a 21,4% obawia się, że ulegnie pogorszeniu.

Niemalże dwie trzecie firm (66,3%), które wzięły udział w sondażu BCC, przewiduje, że w
2016 r. koszty prowadzonej przez nie działalności wzrosną, natomiast 23,7% spodziewa się,
że pozostaną na tym samym poziomie, a 10% liczy, że ich koszty zmaleją.

Więcej firm niż w 2015 r. (65,5%) przewiduje również w tym roku wzrost obciążeń podatkowych. Jedynie 3,6% zakłada, że będą one niższe.

Zdaniem blisko 60% ankietowanych wzrost kosztów prowadzenia działalności (mediów,
opłat lokalnych, płacy minimalnej, itp.) nie będzie miał wpływu na politykę kadrową
przedsiębiorstwa. 31% przedsiębiorców twierdzi, że może spowodować ograniczenie naboru
nowych pracowników, spadek zatrudnienia (8,3%), a tylko w niewielkim odsetku ? obniżenie
wynagrodzeń (1,2%), co potwierdza rosnącą presję płacową.
Zamiar podniesienia wynagrodzeń w bieżącym roku deklaruje 60,7% firm członkowskich
BCC. Ponad jedna trzecia (34,5%) zamierza pozostawić płace na dotychczasowym poziomie, a
jedynie 4,8% firm będzie zmuszona je obniżyć.
Przyjmować do pracy nowych pracowników zamierza 39,3% proc. ankietowanych
przedsiębiorców, większość (47,6%) deklaruje utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym
poziomie.

Przedsiębiorcy, biorący udział w badaniu przedstawili też wiele problemów, którymi ich zdaniem pilnie powinien zająć się rząd. Główne zagadnienia to m.in.:

 1. skutecznie i zgodnie z prawem ograniczyć szarą strefę oraz wyłudzenia podatku VAT (ścigać firmy, które go nie płacą, a nie przerzucać ten problem na uczciwych przedsiębiorców, których najprościej ?namierzyć?)
 2. zdecydowanie i natychmiastowo ograniczyć biurokrację (zbyt długie oczekiwanie na uzyskanie decyzji administracyjnej; brak odpowiedzialności urzędnika za podejmowane decyzje) oraz wymogi sprawozdawczo-finansowe
 3. usprawnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości (obecnie firma zakończyła proces o zapłatę za dostawę po 7 latach i 3 miesiącach i to w sytuacji braku kwestionowania przez klienta faktu dostawy, ilości i ceny towaru ? to rekord Sądu Rejonowego w Cieszynie i Okręgowego w Bielsku-Białej)
 4. zlikwidować przywileje różnych grup społecznych i walczyć z nieuczciwą konkurencją
 5. uelastycznić Kodeks pracy, tak by przedsiębiorca miał możliwość zatrudniania pracowników na umowach innych niż umowa o pracę (chodzi o okresowe wzrosty zatrudnienia), a także odstąpienie od konieczności płacenia odszkodowań dla zwalnianych pracowników w sytuacjach kurczącego się rynku zleceń na produkty lub usługi
 6. zająć się rozwojem wszelkiej infrastruktury, w szczególności szerokopojętej infrastruktury transportowej
 7. odblokować rynki wschodnie
 8. wspierać eksport i innowacje, chronić rodzime firmy
 9. poprawić jakość edukacji, aby odpowiadała ona potrzebom nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki
 10. uprościć system podatkowy poprzez ujednolicenie PIT, CIT, VAT
 11. obniżyć podatki oraz pozapłacowe koszty pracy, zwłaszcza składki do ZUS
 12. ograniczyć rolę i udział państwa w gospodarce oraz kontynuować deregulację
  (niestety dzieje się odwrotnie ? dla przykładu: w 2015 r. zmieniono 6 ustaw mających
  duży wpływ na prowadzoną przez spółkę działalność, nadając m.in. ogromne
  uprawnienia regulatorom jak UOKIK i KNF, którzy mogą podejmować decyzje
  wymagające dotychczas rozstrzygnięcia sądowego w trybie administracyjnym)
 13. uprościć przepisy i wprowadzić jednolite interpretacje podatkowe dla wszystkich w
  całej Polsce
 14. uporządkować przepisy Prawa zamówień publicznych
 15. tworzyć jednoznaczne przepisy i respektować regulacje UE, w tym wdrożyć
  Europejski Kodeks Dobrej Administracji (już samo przeczytanie tego dokumentu może
  wywołać szok u naszej administracji)
 16. ustabilizować sytuację w kraju, tzn. nie wywoływać niepotrzebnych wojen
  ideologiczno-społecznych
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail